www.archive-com-2014.com » COM » T » TEIGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-08.

 • Title: TEIGE REDERI | HEIM
  Descriptive info: .. OM REIARLAGA.. TEIGENES.. SJØBRIS.. PELAGISKE ARTAR.. LENKER.. ANSATTE.. KONTAKT OSS.. Teige Rederi - Eggesbøvegen 22 - Westinghuset - 6092 Fosnavåg - Tlf: 70 08 12 50 - Faks: 70 08 12 51..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | OM REIARLAGA
  Descriptive info: Om reiarlaga.. Teige Rederi omfattar i dag reiarlaga Teigenes AS og Teigebris AS som er eigarar av fiskefartøya M/S Teigenes og M/S Sjøbris.. Fartøya er kombinerte trålarar og ringnotfartøy med kvoter på pelagiske fiskeri.. Reiarlaga si verksemd er basert på forvaltning av fiskerettar frå pelagisk fisk.. Reiarlaga tilbyr sine fangstar basert på høg kvalitet frå berekraftige artar.. Det er reiarlaga sitt mål å arbeide saman med både havfiskeflåten sine organisasjonar og industrien for å auke lønsemda i heile den pelagiske verdikjeda..

  Original link path: /fiskeri/
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | TEIGENES
  Descriptive info: TEIGENES M – 0001 – HØ LNTY.. -Kombinert ringnot/kolmuletrålar.. -Byggeår 2005.. Skroget er bygd av Navol Shipyard, Romania.. -Utrusta av Northern Shipyard, Polen.. -Klasse: DNV + 1A1 Fiskefartøy GT: 2883 NT 864.. -Lengde o.. a: 75,4 m Breidde (mld) 15,6 m Djupn: 7,6 m.. -Første ringnotsnurpar i Norge med hybrid diesel elektrisk framdriftsanlegg.. Kontaktinformasjon Teigenes:.. E-post styrehus: bro@teigenes.. no.. E-post maskin: maskin@teigenes.. Tlfnr.. bro: 48892639.. maskin: 48892633.. Satellitt mannskap (internasjonalt farvann): 21 52 68 97.. Satellitt maskin: 21 54 26 06.. Teigenes-spec.. (word dok).. Teigenes arrangement.. (pdf).. GA-plan Teigenes..

  Original link path: /teigenes/
  Open archive
 •  

 • Title: TEIGE REDERI | SJØBRIS
  Descriptive info: SJØBRIS M 0122 HØ JWSG.. -Tidlegare MS Teigenes, bygd i Drammen Slip Mek verksted i 1985.. -Forlenga i 1989, ombygd 1994.. -Klasse: DNV +1A1.. Fiskefartøy Tonnage: GT: 1559 NT 604.. a: 70,4 Breidde (mld) 12 m.. Djupn: 6,59 m.. Kontaktinformasjon Sjøbris:.. E-post bro: sjobrisbro@seamail.. E-post maskin: sjobrismaskin@seamail.. bro: 976567565.. maskin 95059366.. Satellitt (international farvatn): 21 54 92 06.. Spec Sjøbris.. GA_planSjøbris..

  Original link path: /sjobris/
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | PELAGISKE ARTAR
  Descriptive info: Sild.. I våre havområde er det fleire bestandar av sild, men norsk vårgytande sild er klart den største.. Norsk vårgytande sild har sitt overvintringsområde/oppvekstområde utanfor kysten av Nord-Norge.. I februar/mars er gyteområdet frå mørekysten opp til Lofoten.. Etter gyting går silda vidare på vandring etter næring vestover før den trekker nordover og til sist austover utpå hausten.. Larvane følgjer kyststraumen nordover og vekstområdet for ungsild ligg i Barentshavet.. Det var den norske vårgytande silda som la grunnlaget for det norske vintersildfisket, feitsildfisket og småsildfisket.. Som ein følgje av klimaendring gjorde temperaturendringar i sjøen at bestanden vart liten tidleg på 70-talet, og silda vart freda.. Gjennom streng regulering i vel 20 år er bestanden no bygd opp att, og bidreg til store fiskeri.. Det norske fisket skjer hovudsakleg i perioden september-mars når silda er av god kvalitet og er lett tilgjengeleg.. Nordsjøsild.. (sild sør for N62 grader) Sildefiske i Nordsjøen og Skagerak vert drive stort sett heile året.. Silda vert seld som fersk, fryst filet og heil fisk.. Tilverka sild, som utgjer ein liten del av totalkonsumet finst i særs mange variantar, til dømes salta, -varmrøykt og kaldrøykt, salta- og kryddersalta filet, og ulike slag marinert sild til pålegg som til dømes sursild, tomatsild og rømmesild.. Makrell.. Arten er lever i Nordøst-Atlanteren fra Nordvest-Afrika til Barentshavet, vestover i Norskehavet til Island.. Den går også inn i Østersjøen.. Videre finn vi den i Middelhavet og Svartehavet.. Makrellen i europeiske farvatn vert forvalta som éin bestand, nordøstatlantisk makrell, som består av tre gytekomponenter: nordsjømakrell som gyter sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai-juli), vestlig makrell som gyter vest av Irland og Dei britiske øyer (mars-juli) og sørlig makrell som gyter i spanske og portugisiske farvatn (februar-mai).. Etter gyting vandrer vestlig og sørlig makrell til Norskehavet og deretter til Nordsjøen og Skagerrak, der den blandar seg med nordsjømakrellen.. Her blir dei sørlige og vestlige komponentane heile hausten og utover vinteren til desember-mars, før dei vandrar tilbake til sine respektive gyteområde.. Makrellen, som er ein pelagisk og hurtigsvømmande fisk er lett kjennelig på si runde, heilt spoleforma og straumlinjande kropp.. Ryggens farger flammar i grønt eller blått, og derfrå og nedover sidene er det ein rekke uregelmessige tverrband.. Kroppsskjellene  ...   mot kysten for å gyte i januar-februar.. Utbreiinga og vandringane er påverka både av storleiken på bestanden og av klimaet i Barentshavet.. Dei viktigaste loddebestandane held til ved Island, Newfoundland, i Beringhavet og i Barentshavet.. Lodda er ein typisk pelagisk stimfisk.. Ho er mørk på ryggen og lys under.. Lodda veks relativt fort og når i løpet av 3-4 år 14-18 cm.. Fisket etter lodde føregår med snurpenot og pelagisk trål.. Kolmule.. Kolmule er en ein liten mesopelagisk torskefisk.. Kolmula er utbredt i Nordøst-Atlanteren og i Middelhavet.. Kolmula er ein av dei mest talrike fiskebestandane i dei midterste vatnlaga i Nordøst-Atlanteren.. Hovedfisket går føre seg på gytefelta vest for Dei britiske øyane.. Kolmule er ein typisk slank, pelagisk fisk.. Den er lett å skilje frå annan torskefisk på grunn av manglande skjeggtråd, tre ryggfinnar med stor avstand fra kvarandre og den lange første gattfinnen.. Arten er grå-blåaktig med mørkare rygg og lysare sider.. Fisket etter kolmule vert utført med pelagisk trål (flytetrål).. Hestmakrell.. Vert også kalla taggmakrell.. Sesong : Oktober desember.. Storleik : 40-50 cm, opptil 1,5 kg.. Fisken/fisket:.. Hestmakrellen er på beitevandring frå kysten av Afrika til norske farvatn.. I Noreg fiskar vi på han når han samlar seg i stimar i nordlege delar av Nordsjøen frå september til desember.. Vanlege fangstreiskaper:.. Ringnot og trål.. Bruk:.. Taggmakrellen vert mest nytta til konsum.. Frå Noreg vert den eksportert til Japan og andre marked i Austen/Afrika.. Taggmakrell vert tillaga på same måte som sardiner, og vert i Sør-Europa omsett fersk eller røykt, i stor grad også som hermetikk.. Fisken inneheld selen og vitamin A og D.. Brisling.. Brisling er ein liten sildeart som generelt er knytta til kystområda og har sin hovedutbredelse ved kystene rundt Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.. I Norge finn vi den i kyst-og fjordområda frå svenskegrensa til Helgeland, men er mest vanleg sør for Stadt.. Brislingen er ein typisk stimfisk.. Den liknar på ei lita sild, men er gjennomgåande djupare i buken.. Under buken dannar skjella ein skarp egg.. Største registrerte lengde er 19 cm, men den vert sjeldan større enn 14 -16 cm.. Det norske brislingfisket går føre seg med snurpenot, men i Nordsjøen/Skagerrak vert det også fiska med trål..

  Original link path: /pelagiske-artar/
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | LENKER
  Descriptive info: Fiskeri og kystdepartementet –.. www.. regjeringen.. no/nb/dep/fkd.. html?id=257.. Fiskeridirektoratet –.. fiskeridirektoratet.. Havforskningsinstituttet –.. imr.. Det internasjonale havforskningsråd –.. ices.. dk/indexfla.. asp.. Norges Sildeslagslag –.. sildelaget.. Norges Fiskarlag –.. fiskarlaget.. Fiskebåtredernes forbund –.. fiskebat.. FHL –.. fhl.. Eksportutvalget for fisk –.. godfisk.. The North East Atlantic Fisheries Commission –.. neafc.. org.. European Commission.. Fisheries –.. fisheries.. Norsk Fiskerinæring –.. norskfisk.. Fiskeribladet Fiskaren –.. fiskaren.. Intrafish-.. intrafish.. Westing –.. westing..

  Original link path: /lenker/
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | KONTAKT OSS
  Descriptive info: Teige Rederi.. Eggesbøvegen 22.. Westinghuset.. 6092 Fosnavåg.. Tlf: 70 08 12 50.. Faks: 70 08 12 51.. Satellitt mannskap(internasjonalt farvann): 21 52 68 96.. Satelitt maskin: 21 54 26 06.. Satellitt maskin (internasjonalt farvann): 21 54 92 06..

  Original link path: /kontakt-oss/
  Open archive

 • Title: TEIGE REDERI | ANSATTE
  Descriptive info: Sigurd Teige.. Dagleg leiar / eigar.. E-post: sigurd@teige.. com.. Tlf: +47 70 08 12 60.. Mob: + 47 913 69 300.. Knut Teige.. Redskapsansvarleg / eigar.. E-post: knut@teige.. Mob: + 47 913 45 875.. John Dagfinn Frøystad.. Teknisk ansvarleg.. E-post: jdf@teige.. Mob: + 47 996 27 971.. Aud Garnes.. Regnskapsansvarleg.. E-post: aud@westing.. Tlf: +47 70 08 12 61..

  Original link path: /ansatte/
  Open archive •  


  Archived pages: 8