www.archive-com-2014.com » COM » 1 » 188BET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 349 . Archive date: 2014-08.

 • Title:
  Descriptive info: .. English.. 简体.. Tiếng Việt.. ไทย.. 한국어.. Indo.. Português.. ភ ស ខ ម រ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: 188BET | Sportsbetting and Live Casino. Join and Play Now
  Descriptive info: 188BET.. ?.. Log In.. Live Chat.. Help.. Contact Us.. Shade.. White.. Proud to work with:.. About Us.. Affiliates.. Responsible Gaming.. Terms Conditions.. Privacy Policy.. Report a bug.. Sitemap.. Return to 188bet.. com.. Europe.. Change Region.. ប រទ សកម ព ជ.. Brazil.. 中国.. Indonesia.. 日本.. 한국.. Malaysia.. ประเทศไทย.. UK.. Việt Nam.. Asia.. International.. Security and Trust:.. Responsible Gaming:.. Payment Methods:.. Social Media:.. is a  ...   Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD.. Regulated & Licensed since 31/08/2007 (Last Renewal: 31/08/2012) by Isle of Man, British Isles.. is a Registered Trade Mark and brand licensed to Annatar Limited.. Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ.. Regulated and licensed since 18/06/2014 by the Isle of Man Gambling Supervision Commission.. Copyright © 2014.. BJFBBC ADDBBC..

  Original link path: /en-gb/
  Open archive

 • Title: 188金宝博 | 亚洲体育博彩及真人娱乐场。立即注册开始赢奖。
  Descriptive info: 188金宝博.. 登录.. 在线客服.. 帮助.. 联系我们.. 色彩主题.. 白.. 鼎力赞助:.. 关于我们.. 合作伙伴.. 博彩责任.. 规则与条款.. 隐私权政策.. 报告错误.. 网站导览.. 返回188金宝博.. 更换区域.. 安全与信任:.. 博彩责任:.. 支付方式:.. 社交媒体:.. 属于Cube有限公司登记注册。公司注册办事处地址Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD.. 注册日期从31/08/2007(最后更新31/08/2012) 在 Isle of Man, British Isles.. 是由Annatar有限公司授权的注册商标品牌,公司注册办事处地址Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ.. 自18/06/2014起拥有英国属地马恩岛(Isle of Man)颁发的执照并受其监督。.. 版权所有 © 2014..

  Original link path: /zh-cn/
  Open archive
 •  

 • Title: 188BET | Cược Thể Thao và Casino Trực Tuyến Hàng Đầu Châu Á. Tham Gia Ngay!
  Descriptive info: Đăng Nhập.. Chat Trực Tuyến.. Trợ Giúp.. Liên Hệ.. Màu Nền.. Trắng.. tự hào cộng tác với:.. Về Chúng Tôi.. Đại Lý.. Chơi Có Trách Nhiệm.. Điều Khoản Và Điều Kiện.. Chính sách bảo mật.. Thông Báo Lỗi.. Sơ Đồ.. Chuyển Vùng.. Được Bảo Đảm Và Tín Nhiệm  ...   Thông:.. là Thương Hiệu Đã Được Đăng Ký, bao gồm nhãn hiệu và tên đăng ký kinh doanh, thuộc sở hữu của Cube Limited.. Được quy định và cấp phép từ 31/08/2007 (Lần Cấp Lại Gần Nhất: 31/08/2012) bởi Isle of Man, British Isles.. Bản Quyền © 2014..

  Original link path: /vi-vn/
  Open archive

 • Title: 188BET | เดิมพันกีฬาและคาสิโนสด เข้าร่วมและชนะตอนนี้
  Descriptive info: เข าส ระบบ.. สนทนาสด.. ช วยเหล อ.. ต ดต อเรา.. ส.. ขาว.. ภ ม ใจท ได ทำงานร วมก บ:.. เก ยวก บเรา.. พ นธม ตร.. การเล นเกมอย างม ความร บผ ดชอบ.. ข อกำหนดและเง อนไข.. นโยบายความเป นส วนต ว.. ป ญหาหร อข อผ ดพลาด.. ไซต แมป.. เล อกประเทศ..  ...   ดชอบ:.. ฝาก-ถอน:.. ส อออนไลน :.. จดทะเบ ยนเคร องหมายการค า แบรนด และจดทะเบ ยนช อธ รก จ ภายใต การด แลโดยบร ษ ท Cube Limited.. ควบค มและด แลล ขส ทธ ต งแต 31/08/2007 (ต ออาย คร งล าส ด:31/08/2012) โดยเกาะแมน ประเทศอ งกฤษ.. ล ขส ทธ ถ กต อง © 2014..

  Original link path: /th-th/
  Open archive

 • Title: 188 BET l 아시아 스포츠배팅과 라이브 카지노. 지금 참여하고 우승하세요.
  Descriptive info: 로그인.. 실시간 채팅.. 도움말.. 연락처.. 셰이드.. 화이트.. 자랑스러운 파트너:.. 회사 소개.. 제휴.. 게임 과몰입 방지.. 이용 약관.. 개인 보호 정책.. 피드백을 보내주세요.. 사이트 맵.. 지역 변경.. 보안과 신뢰.. 게임 과몰입 방지:.. 거래 방식:.. 소셜 미디어:.. 은 Cube Limited에 의해 등록된 트레이드 마크, 브랜드, 그리고 등록된 사업자명 입니다.. Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD,.. 2007년 8월 31일 부로 Isle of Man으로 부터 허가권과 규제를 받고 있습니다.. 저작권 © 2014..

  Original link path: /ko-kr/
  Open archive

 • Title: 188BET | Taruhan Olahraga dan Live Kasino. Gabung dan Menang Sekarang juga!
  Descriptive info: Masuk.. Bantuan.. Hubungi Kami.. Bayangan.. Putih.. bangga untuk bekerja dengan:.. Mengenai Kami.. Afiliasi.. Tanggung Jawab Judi.. Syarat Kondisi.. Kebijakan Privasi.. Laporkan bug.. Ubah Wilayah.. Aman dan Terpecaya:.. Tanggung Jawab Judi:.. Metode Pembayaran:.. Sosial Media:.. adalah Merek Dagang, Merek dan Nama Bisnis Terdaftar, yang dimiliki oleh Cube Limited.. Diatur dan Berlisensi sejak 31/08/2007 (Pembaharuan Terakhir: 31/08/2012) oleh Isle of Man, British Isles.. Hak Cipta © 2014..

  Original link path: /id-id/
  Open archive

 • Title: Apostas Esportivas Online - Melhor Site de Apostas em Futebol - 188BET
  Descriptive info: Entrar.. Chat ao vivo.. Ajuda.. Fale Conosco.. Fundo.. Branco.. Orgulho em trabalhar com:.. Sobre nós.. Afiliados.. Jogo Responsável.. Termos e Condições.. Política de Privacidade.. Relatar um bug.. Mapa do Site.. Alterar Região.. Segurança e Confiança:.. Jogo Responsável:.. Métodos de Pagamento:.. Mídia Social:.. é uma marca registada, marca e nome comercial registrados, propriedade de Cube Limited.. , Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD.. Regulado & Licenciado desde 31/08/2007 (Última renovação: 31/08/2012) por Isle of Man, British Isles..

  Original link path: /pt-br/
  Open archive

 • Title: 188BET - In-Play Betting & Live Football Betting Specialists
  Descriptive info: ច ល.. ជជ កផ ទ ល.. ជ ន យ.. ទ ន ក ទ នងយ ង.. ពណ គ ហទ ព រ.. ពណ ស.. ម នម ទនភ ពដ លធ វ ក រជ ម យ:.. អ ព យ ង.. ភ ន ក ង រ.. ក រទទ លខ សត រ វហ គម.. លក ខខ ន ដ ក.. គ លក រណ ឯកជនភ ព.. រ យក រណ ក ហ ស.. ទ ព រផ នទ.. ផ ល ស ប ត រ ត បន.. ស វត ថ ភ ពន ងទ ន កច ត ត.. ក រទទ លខ សត  ...   ស យសង គម:.. គ ជ ក រច បញ ជ ព ណ ជ ជកម ម ម ក ន ង ច បញ ជ ឈ ម អ ជ វកម ម ដ លជ កម មស ទ ធ របស ក រ មហ ន Cube Limited.. Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1.. ប នទទ លប បញ ញត ត ន ង អ ជ ញ ប ណ ណ ច ប ត ងព 31/08/2007 (ក រក ប រ ច ងក រ យ 31/08/2012) ដ យ Isle of Man, British Isles.. រក ស ស ទ ឋ © 2014..

  Original link path: /km-kh/
  Open archive

 • Title: 188BET | How to Open an Account
  Descriptive info: Info Centre.. Account.. Banking.. Deposit.. Withdrawal.. Know Your Customer.. Technical.. Security Advisory.. Browser Specs.. Mobile.. WAP FAQs.. Mobile FAQs.. Casino.. Introduction.. Live Casino.. Fund Transfer.. FAQs.. Keno.. Rules.. Bingo.. Racing.. Betting Rules.. Poker.. Rules and Terms.. Poker Rules.. Hand Rankings.. Poker Terms.. Rake.. Games Types.. Texas Hold'em.. Omaha.. Omaha Hi-Lo.. Seven-Card Stud.. Razz.. Five-Card Stud.. Five-Card Draw.. Sportsbook.. New Features.. Results.. Statistics.. Tutorial.. Asian Handicap.. Odds Conversion.. 188TV.. Promotions.. News Events.. Account Info.. How do I open an account with 188BET?.. How many accounts can I register with 188BET?.. Do I need to submit any form verification documents when I play at 188BET?.. Why is there an error when I try to log in using my password?.. What should I do if my 188BET account has been locked? (due to maximum login attempts).. I have forgotten my Username and/or password, what should I do?.. How do I edit my personal information? (name, address, date of birth, registered email)?.. How do I change my other account details? (Password, Phone Number, Time Zone and Newsletter).. Is my personal information secure?.. How can I retrieve my security question & answer?.. Am I allowed to bet with 188BET?.. Do I have to open a new account to play in 188BET products other than Sportbook?.. What are the supported currencies?.. How can I change my registered currency?.. How can I request for my Account Statement?.. What is Responsible gaming and how is it helpful to me?.. How can I request for Self-exclusion?.. Can I remove my Self-exclusion before it expires?.. How can I set playing limit to my account?.. Do I have to maintain a minimum balance in my account?.. Will my account be closed if it has been unused for a while and how can I reactivate it?.. How can I terminate my 188BET account?.. Does my registered name with 188BET have to be the same as that on my identification document and account(s) used in depositing/withdrawing with 188BET?.. Registration with 188BET is easy! Just 3 simple steps:.. Step 1:.. Click on the SIGN UP button on the top of the homepage.. Step 2:.. Answer simple questions for us to create a personal account for you.. UserID.. - a value for us to uniquely identify you, between 5 to 15 characters.. Password.. - is case-sensitive, between 6 to 15 characters.. Email address.. - this is to enable us to communicate your account transaction information as well as to alert you of any latest promotions.. Currency.. - this is your preferred currency of choice.. All your deposits and withdrawals will be made via this preferred currency.. Note that true and accurate information are required for account registration.. This policy is to ensure the security of the funds at 188BET website.. Except the account owner using the correct bank details, no third party can make deposit or withdrawal transaction to and from the 188BET accounts.. Step 3:.. Most importantly, you would need to read the.. Terms and Conditions.. for the usage of the website, and acknowledge that you are above 18 years of age.. Back to top.. You are only permitted to register one account with 188BET, and hold no more than one account at all times.. Should more than one account be identified as belonging or relating to you, 188BET reserves the right to treat any such accounts as a single joint account or to close such accounts and terminate this Agreement.. As part of 188BET's due diligence to satisfy the regulatory requirements, we are required to verify the identity of our members.. Our related department will be sending you an email should you need to send a copy of your documents for verification.. Please check if you have entered the password correctly.. The password should have at least 6 characters.. If this problem persists, you might want to reset your password by using the Forgot Password icon found on the Password field.. Once the account has been locked, due to maximum login attempts, please use the Forgot Password icon found on the Password field.. To retrieve your username you will need to contact us at.. Help@188Service.. so that we may verify the details of your account with you.. If you wish to retrieve your password, use the Forgot Password icon found on the Password field.. Please send the required  ...   the same information as in your old account.. Moreover, please provide us with the security answer for your existing account so that we can close it.. If you've forgotten the details, you can alternatively provide us with your first name, last name and date of birth.. Please note that you will be able to view the last 30 days of your account statement in "My Account" when you login to your account.. If you would like to request for your account statement of more than the last 30 days, please provide us with the specific period needed for the account statement as well as your Security Question and Answer via.. Live chat.. or email to.. help@188service.. Your requested account statement will be sent to your registered email address.. Kindly note that the request for the account statement covering over 6 months and above from the date of request is subject to a service fee of GBP10, or its equivalent in other currencies.. As a reputable and responsible bookmaker, we want our players to be in the best position when they enjoy playing with us.. A small but important portion of our clients may have difficulty controlling their gaming habits which leads to adverse effect on their finances, career, family and society.. We strongly encourage that you take some time to read through the important messages in.. Responsible gaming.. page to be aware and cautious of your gaming behavior.. You may apply self-exclusion on your account using any one of the two methods:.. Tick the Self-exclusion tick box on the.. page under account settings and click the [Apply] button; OR.. Send an email to.. care@188service.. using your registered email address providing your 188BET username and the effective date of exclusion.. If no such date is indicated, the date of email receipt will be considered as the effective date.. Self-exclusion restrictions will be strictly applied to an account and will be valid for a minimum period of six (6) months and cannot be removed before the end of the 6-month period.. You can choose to set deposit limit or 7 days cooling off as below:.. Deposit limit:.. You may key in the deposit limit on the.. page under Account settings and click on the [Apply] button.. Once your deposit limit has been set, it may only be changed after a minimum of seven (7) days for daily/7days request and thirty (30) days for 30 days request from the latest time stamp indicated.. Please note that you will be excluded from depositing any funds when you set your deposit limit to zero (0).. 7 days cooling off:.. You can also request to set 7 days cooling off period on your account.. Once applied, your account will be excluded from any deposit or betting within a period of 7 days.. Just email to.. using your registered email, providing your Username, Security answer and starting date of cooling off period.. No, you don't need to maintain a minimum balance in your account.. Your 188BET account will be categorized as a Dormant Account if there were no transactions performed for a continuous period of 6 months since your last account login date.. If your account remains dormant for a continuous period of more than 18 months since your last account login date, 188BET reserves the right to transfer the remaining funds in your account as a donation to nominated charity(ies) and good causes, and to close your account.. To request for account activation due to dormancy, you need to provide Security Answer, User Name and Reason.. If the request is in a form of email, the required details should be sent via your registered email address to.. To terminate your 188BET account, you may contact us via 188BET.. or email us at.. from your email address registered with 188BET, providing your 188BET account Security Answer.. If you have forgotten the details, you can alternatively provide us with your first name, last name and date of birth.. For Quality Improvement purposes, please also include your reason(s) for account closure.. You must register your 188BET account using your true and legal name and identity, which must also correspond with that on the credit/debit card(s), bank account(s) or other payment accounts used to deposit or receive funds in your 188BET account.. Back to Top..

  Original link path: /en-gb/info-centre/account-info/opening-an-account
  Open archive

 • Title: 188BET | Contact and Customer Service in the
  Descriptive info: Contact Us.. 24/7 Live Chat.. Our diligent team of Customer Service Team are available 24/7 to provide assistance and resolve your concerns.. Immediate Assistance:.. Telephone numbers.. Asian Region.. Phone:.. Fax:.. +852 5808 3608.. +852 3010 2113.. Euro Region.. +44 20 3608 4015.. +44 20 7022 8668.. 0800 591 3001.. Email and Registered address.. Email Address:.. Send an email.. Registered Address:.. Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM99 1RZ.. Feedback form.. Type of Feedback:.. General Comments or enquiries.. Report a bug or page error.. Suggestions or complaints.. Compliments.. Maximum 1500 Characters.. Submit..

  Original link path: /en-gb/info-centre/contact-us
  Open archive •  


  Archived pages: 349